POHJOISMAISET PÄÄKAUPUNGIT JAPANILAISTEN SILMIN: TUTKIMUS

Japanilaisten mielikuvia pohjoismaisista pääkaupungista tutkittiin keväällä 2019 toteutetulla kyselyllä. Tutkimuksessa kartoitettiin kaupunkeihin liitettäviä mielikuvia (city images) laajasti: kohteen tunnettuutta, vetovoimaisuutta, kohteeseen liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja psykologisia attribuutteja sekä spontaaneja vastauksia kyseisen kaupungin herättämistä mielikuvista.

Kaikki mitatut osa-alueet huomioiden vastaajat liittivät myönteisimmät mielikuvansa Kööpenhaminaan. Helsinki taas koettiin viiden pääkaupungin joukosta houkuttelevimmaksi matkakohteeksi.

Huolimatta myönteisistä mielikuvista jäi vastaajien tietämys ko. pääkaupungeista yleisesti matalalle tasolle (asteikolla 1-10 keskiarvot viiden pääkaupungin osalta vaihtelivat välillä 2,3-3,7). Tietoon pohjautuvaa maakuvan terävöittämistyötä on siis vielä mahdollista tehdä nykyistäkin enemmän Japanissa.

Tokion suurlähetystöjen kanssa yhteistyössä tehtyyn nettikyselyyn vastasi 1550 japanilaista. Vastaajista 1096 (70,7%) oli naisia, ja vastaajien ikä jakautui tasaisesti alle 60-vuotiaiden keskuudessa.

Oheisessa raportissa esitellään tutkimuksen tulokset yleisellä tasolla. Aineistoa analysoidaan tarkemmin myöhemmin julkaistavissa tutkimusartikkeleissa.

Raportti: NORDIC CAPITAL CITY IMAGES 2019 – Japanese’ views

MAAKUVATUTKIMUS JAPANILAISTEN KESKUUDESSA: TUTKIMUS

Keväällä 2016 Kuluta oli mukana tekemässä tutkimusta japanilaisten kuluttajien mielikuvista (country images) Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan liittyen. Aineiston keräämisessä auttoivat tutkittujen maiden Tokion suurlähetystöt. Oheisessa raportissa esitetään tutkimuksemme keskeisimmät havainnot

Raportti: Japanilaisten kuluttajien maamielikuvat